4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Prihvatljivi prijavitelji:
– poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine:

za sektor voća i povrća: a) od 6.000 eura do 250.000 eura

                                   b) preko 250.000 eura;

za sektor stočarstva i peradarstva: a) od 8.000 eura do 250.000 eura

                                                  b) preko 250.000 eura;

-proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

 

Iznos potpore:

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje
prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa
kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od
100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do
najviše 100.000 EUR.
 

* Kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.
 

Vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke ili dokaz da su osigurana sredstva za provedbu projekta.

 

Intenzitet potpore:

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:
a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.


b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi - korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

c) mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. 
 

 

Prihvatljivi troškovi:

Opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Nematerijalni troškovi:
– kupnja ili razvoj računalnih programa
– kupnja prava na patente i licence
– zaštita autorskih prava
– registracija i održavanje žigova
– ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Materijalni troškovi:

– ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
– kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
– kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
– restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
– kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
– prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
– uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Popis svih prihvatljivih troškova možete vidjeti ovdje.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 
od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati

Zanima me